Θέμα: Re: [gmx-users] cyclic peptides

Efi Mantzourani efi_mantz at yahoo.gr
Thu Aug 17 15:00:34 CEST 2006


Hi David,
 
 had a look for the specbond entry, but apparently it is for creating a bond between ligand and receptor. I don't have that. Mine is not a special bond. it is just that pdb2gmx tries to find a terminus for all the chains. 

David van der Spoel <spoel at xray.bmc.uu.se> έγραψε: Efi Mantzourani wrote:
> Hi all,
> 
> I am trying to run a gromacs trajectory on a ligand-receptor complex, 
> where the ligand is a head-to-tail cyclic peptide. I add the -ter option 
> in the pdb2gmx command, so that i can turn off the charged termini in 
> the peptide. Unfortunately, it will only work keeping the N terminus as 
> -NH2 (meaning it will add two hydrogens on the resulting structure) or 
> as N (in this case it doesn't add any hydrogens). They are both wrong, 
> as I want one hydrogen, like in a normal peptide bond. If i try to 
> change the resulting files manually its a pain! The gro file is easy 
> enough, but the topology file has to be altered so that the added 
> hydrogen is in the correct atom and residue serial number. That means i 
> have to change all the remaining atoms, all angles, dihedrals etc. Its 
> just impossible as my complex has about 3.000 atoms! Any suggestions???

try making a specbond entry, you have to make sure that the coordinates 
are OK. please report back if succesfull.
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> Χρησιμοποιείτε Yahoo!
> Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail διαθέτει την 
> καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων
> http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> _______________________________________________
> gmx-users mailing list  gmx-users at gromacs.org
> http://www.gromacs.org/mailman/listinfo/gmx-users
> Please don't post (un)subscribe requests to the list. Use the 
> www interface or send it to gmx-users-request at gromacs.org.
> Can't post? Read http://www.gromacs.org/mailing_lists/users.php


-- 
David.
________________________________________________________________________
David van der Spoel, PhD, Assoc. Prof., Molecular Biophysics group,
Dept. of Cell and Molecular Biology, Uppsala University.
Husargatan 3, Box 596,  75124 Uppsala, Sweden
phone: 46 18 471 4205 fax: 46 18 511 755
spoel at xray.bmc.uu.se spoel at gromacs.org  http://folding.bmc.uu.se
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
_______________________________________________
gmx-users mailing list  gmx-users at gromacs.org
http://www.gromacs.org/mailman/listinfo/gmx-users
Please don't post (un)subscribe requests to the list. Use the
www interface or send it to gmx-users-request at gromacs.org.
Can't post? Read http://www.gromacs.org/mailing_lists/users.php


 		
---------------------------------
 Χρησιμοποιείτε Yahoo!
 Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail διαθέτει την καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων 
 http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://maillist.sys.kth.se/pipermail/gromacs.org_gmx-users/attachments/20060817/817b06ca/attachment.html>


More information about the gromacs.org_gmx-users mailing list