Θέμα: Re: Θέμα: Re: [gmx-users] cyclic peptides

David van der Spoel spoel at xray.bmc.uu.se
Sat Aug 19 15:32:42 CEST 2006


Efi Mantzourani wrote:
> Ok, tried the specbond. That doesn't work on its own. So I changed the 
> forcefield N-terminus database (*.tdb) to give me an extra option for 
> the terminus, [NH]. It seems to work fine, places the hydrogen in the 
> peptide bond, but doesn't know anything about bond angles and dihedrals 
> containing the new atom, fair enough. I then went to the *.itp file of 
> that chain, and filled in the data missing (around 7-8, easy enough). 
> And it seems to work know!
> 

don't forget the pairs (1-4)

> */David van der Spoel <spoel at xray.bmc.uu.se>/* έγραψε:
> 
>   Efi Mantzourani wrote:
>   > Hi David,
>   >
>   > had a look for the specbond entry, but apparently it is for
>   creating a
>   > bond between ligand and receptor. I don't have that. Mine is not a
>   > special bond. it is just that pdb2gmx tries to find a terminus
>   for all
>   > the chains.
> 
>   just try it anyway. you may have to sepcify the specific residue
>   type of
>   the N-terminus and C-terminus.
> 
>   >
>   > */David van der Spoel /* έγραψε:
>   >
>   > Efi Mantzourani wrote:
>   > > Hi all,
>   > >
>   > > I am trying to run a gromacs trajectory on a ligand-receptor
>   > complex,
>   > > where the ligand is a head-to-tail cyclic peptide. I add the -ter
>   > option
>   > > in the pdb2gmx command, so that i can turn off the charged
>   > termini in
>   > > the peptide. Unfortunately, it will only work keeping the N
>   > terminus as
>   > > -NH2 (meaning it will add two hydrogens on the resulting
>   > structure) or
>   > > as N (in this case it doesn't add any hydrogens). They are both
>   > wrong,
>   > > as I want one hydrogen, like in a normal peptide bond. If i try to
>   > > change the resulting files manually its a pain! The gro file is
>   easy
>   > > enough, but the topology file has to be altered so that the added
>   > > hydrogen is in the correct atom and residue serial number. That
>   > means i
>   > > have to change all the remaining atoms, all angles, dihedrals
>   > etc. Its
>   > > just impossible as my complex has about 3.000 atoms! Any
>   > suggestions???
>   >
>   > try making a specbond entry, you have to make sure that the
>   coordinates
>   > are OK. please report back if succesfull.
>   > >
>   > >
>   >
>   ------------------------------------------------------------------------
>   > > Χρησιμοποιείτε Yahoo!
>   > > Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail
>   > διαθέτει την
>   > > καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων
>   > > http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr
>   > >
>   > >
>   > >
>   >
>   ------------------------------------------------------------------------
>   > >
>   > > _______________________________________________
>   > > gmx-users mailing list gmx-users at gromacs.org
>   > > http://www.gromacs.org/mailman/listinfo/gmx-users
>   > > Please don't post (un)subscribe requests to the list. Use the
>   > > www interface or send it to gmx-users-request at gromacs.org.
>   > > Can't post? Read http://www.gromacs.org/mailing_lists/users.php
>   >
>   >
>   > --
>   > David.
>   >
>   ________________________________________________________________________
>   > David van der Spoel, PhD, Assoc. Prof., Molecular Biophysics group,
>   > Dept. of Cell and Molecular Biology, Uppsala University.
>   > Husargatan 3, Box 596, 75124 Uppsala, Sweden
>   > phone: 46 18 471 4205 fax: 46 18 511 755
>   > spoel at xray.bmc.uu.se spoel at gromacs.org http://folding.bmc.uu.se
>   >
>   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>   > _______________________________________________
>   > gmx-users mailing list gmx-users at gromacs.org
>   > http://www.gromacs.org/mailman/listinfo/gmx-users
>   > Please don't post (un)subscribe requests to the list. Use the
>   > www interface or send it to gmx-users-request at gromacs.org.
>   > Can't post? Read http://www.gromacs.org/mailing_lists/users.php
>   >
>   >
>   >
>   ------------------------------------------------------------------------
>   > Χρησιμοποιείτε Yahoo!
>   > Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail
>   διαθέτει την
>   > καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων
>   > http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr
>   >
>   >
>   >
>   ------------------------------------------------------------------------
>   >
>   > _______________________________________________
>   > gmx-users mailing list gmx-users at gromacs.org
>   > http://www.gromacs.org/mailman/listinfo/gmx-users
>   > Please don't post (un)subscribe requests to the list. Use the
>   > www interface or send it to gmx-users-request at gromacs.org.
>   > Can't post? Read http://www.gromacs.org/mailing_lists/users.php
> 
> 
>   -- 
>   David.
>   ________________________________________________________________________
>   David van der Spoel, PhD, Assoc. Prof., Molecular Biophysics group,
>   Dept. of Cell and Molecular Biology, Uppsala University.
>   Husargatan 3, Box 596, 75124 Uppsala, Sweden
>   phone: 46 18 471 4205 fax: 46 18 511 755
>   spoel at xray.bmc.uu.se spoel at gromacs.org http://folding.bmc.uu.se
>   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
>   _______________________________________________
>   gmx-users mailing list gmx-users at gromacs.org
>   http://www.gromacs.org/mailman/listinfo/gmx-users
>   Please don't post (un)subscribe requests to the list. Use the
>   www interface or send it to gmx-users-request at gromacs.org.
>   Can't post? Read http://www.gromacs.org/mailing_lists/users.php
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> Χρησιμοποιείτε Yahoo!
> Βαρεθήκατε τα ενοχλητικά μηνύ ματα (spam); Το Yahoo! Mail διαθέτει την 
> καλύτερη δυνατή προστασία κατά των ενοχλητικών μηνυμάτων
> http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=gr
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> _______________________________________________
> gmx-users mailing list  gmx-users at gromacs.org
> http://www.gromacs.org/mailman/listinfo/gmx-users
> Please don't post (un)subscribe requests to the list. Use the 
> www interface or send it to gmx-users-request at gromacs.org.
> Can't post? Read http://www.gromacs.org/mailing_lists/users.php


-- 
David.
________________________________________________________________________
David van der Spoel, PhD, Assoc. Prof., Molecular Biophysics group,
Dept. of Cell and Molecular Biology, Uppsala University.
Husargatan 3, Box 596, 	75124 Uppsala, Sweden
phone:	46 18 471 4205		fax: 46 18 511 755
spoel at xray.bmc.uu.se	spoel at gromacs.org  http://folding.bmc.uu.se
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++More information about the gromacs.org_gmx-users mailing list